Salon Anna
ul. Kunickiego 242
20-444 Lublin

Telefon
81/743 83 48
606 118 668
Salon czynny
pon-pt

9 - 19

sob
8 - 14
LASEROWE LECZENIE ZMIAN TR�DZIKOWYCH

Laserowe leczenie zmian tr�dzikowych polega na zamkni�ciu i zmniejszeniu dop�ywu krwi do dotkni�tego obszaru i zniszczeniu bakterii. Zmiany tr�dzikowe ust�puj� po oko�o dw�ch dniach od zabiegu. Poleca się wykonanie serii zabiegów (oko�o 4 zabiegi w człstotliwo�ci raz w miesięcu). Po zabiegu laserowym nast�puje:
-zmniejszenie blizn potrądzikowych
-zmniejszenie przebarwie�
-zmniejszenie zanieczyszcze� skóry
-zmniejszenie �ojotoku
-zwżenie por�w skóry

LASEROWA DEPILACJA (USUWANIE OW�OSIENIA)

Depilacja laserowa jest najskuteczniejszł metodą pozbycia się na staże zb�dnego ow�osienia. Posiadamy najnowocześniejszy laser IPL wzmocniony RF ( falami radiowymi ), dzięki kt�remu zabiegi są skuteczne i bezbolesne. Laser usuwa ka�dy rodzaj w�osa, niezale�nie od koloru. Ch�odzone automatycznie g�owice laserowe posiadaj� w�a�ciwo�ci ochronne naskórka oraz dob�r lasera pod konkretny rodzaj w�osa, czego nie oferuj� inne gabinety.
Depilacja laserowa polega na uszkodzeniu macierzy w�osa (absorpcj� energii przez melanin� - barwnik). Kiedy w�os znajduje się w fazie wzrostu (anagenu)- reaguje na �wiat�o lasera. W�os w fazie u�pienia (katagen, telogen) trwa od 3 do 7 tygodni. Dlatego te� zabieg laserowy nale�y powt�rzy� 4-6 razy w celu ca�kowitego zniszczenia w�osa. Pierwszy zabieg redukuje ow�osienie od 30 do 55%.

FOTOODM�ADZANIE

To metoda regenerowania skóry za pomoc� �wiat�a. Ju� po jednym zabiegu laser usuwa:
-drobne i �rednio gżebokie zmarszczki, przebarwienia, uszkodzone naczynia krwiono�ne, rumie�, rozszerzone pory. Zabieg napina, liftinguje, podnosi opadaj�cy owal i regeneruje skór� starzej�c� się. Laser IPL + RF w tym samym momencie emituje r�nej d�ugo�ci fale we wszystkich kierunkach wzmocnione falami radiowymi, dzięki temu likwiduje wiele efekt�w fotostarzenia jednocześnie.

ZAMYKANIE naczyń krwionośnych ZMNIEJSZANIE RUMIENIA

Leczenie zale�y od wielko�ci naczynia, lokalizacji i g��boko�ci jego po�ożenia. Leczenie wymaga od 1 do 4 zabiegów. Pod wp�ywem energii laserowej pop�kane naczynia krwiono�ne (paj�czki) ulegaj� zamkni�ciu. dzięki odpowiednio dobranej energii mo�na usuwa� rumie� bez naruszenia ci�g�o�ci naskórka. Energia laserowa jest poch�aniana przez hemoglobin�, zamieniana w energi� ciepln� (efekt fototermolizy). Laser emituje �wiat�o, kt�re umo�liwia ingerencj� w �yw� tkank�. Zabieg jest bezbolesny, bez powikłań i infekcji. Wystarczy jeden zabieg, by usun�� drobne naczynka. Je�li naczynko jest bardzo duże może pojawic się obrzłd i siniak, kt�ry niknie po oko�o dw�ch dniach.

(PATRZ:PROMOCJE)

Projektowanie stron internetowych Lublin