Salon Anna
ul. Kunickiego 242
20-444 Lublin

Telefon
81/743 83 48
606 118 668
Salon czynny
pon-pt

9 - 19

sob
8 - 14
SOLARIUM

Mega Sun - solarium przyszło�ci. Oferujemy kabin� opalaj�c� najnowszej generacji umo�liwiaj�c� wykonywanie zabiegów opalania z uwzgl�dnieniem szczeg�lnego komfortu dla klienta. Lampy zastosowane w urzłdzeniu są zgodne z norm� dla urzłdze� opalaj�cych IEC 60335-2-27 ED5.0. Norma ta obowi�zuje w krajach UE od 1 kwietnia 2009 roku. dzięki zastosowaniu tego typu lamp oferowana usąuga opalania jest zdrowa i bezpieczna oraz zapewnia doskona��, trwa�� opalenizn�. Zdrowe opalanie to takie, podczas kt�rego nie dochodzi do poparze� i niepotrzebnych reakcji skóry. Jednocześnie w promieniach, kt�rymi się opalamy musi był zawarta odpowiednie ilo�� ultrafioletu z pasma B, umo�liwiaj�ca nam syntezł �yciodajnej witaminy D. Opalanie to nie tylko br�z skóry, opalanie zapobiega pewnym dolegliwo�ciom takim jak: -tr�dzik, wypryski skórne, reumatyzm, k�opoty z przemian� materii, brak wapnia, zachorowania hormonalne, kr�żenia, jajnik�w i w�zł�w

ch�onnych.
Innowacyjne technologie zastosowane w solarium:
ACS - inteligentna technika steruje w zale�no�ci od temperatury pomieszczenia stopniem intensywno�ci odprowadzania powietrza, a tym samym poziomem szum�w. Na poczłtku ACS dba o stopniowe podwy�szenie poziomu ch�odzenia, a po zako�czeniu opalania wygasza stopniowo lampy opalaj�ce i funkcje wietrzenia. Czysty relaks od poczłtku do ko�ca opalania.
PUREAIR- funkcja ta oferuje od�wieżenie w dosąownym tego sąowa znaczeniu: zjonizowanie, oczyszczenie powietrza, redukcje nieprzyjemnych zapach�w powstaj�cych podczas opalania.
MUSICVIBRATION - pozwala pa�stwu na odczuwanie wibracji muzyki. Wytwarza on d�wi�k, kiedy duże powierzchnie wprowadzone są w drgania jako membrany. Jest to brzmienie homogeniczne, kt�re rozdzielone w tunelu do opalania daje wrażenie sąuchania d�wi�ku: Feel the music.
X-TRATAN - nowoczesne wysokoci�nieniowe lampy daj�ce wyj�tkow� intensywn� opalenizn�. Zawsze wysokiej jako�ci opalanie w obszarze ramion i bark�w.

(PATRZ: PROMOCJE)

Projektowanie stron internetowych Lublin