Salon Anna
ul. Kunickiego 242
20-444 Lublin

Telefon
81/743 83 48
606 118 668
Salon czynny
pon-pt

9 - 19

sob
8 - 14
MEDYCYNA ESTETYCZNAZABIEGI LASEROWE

Dysponujemy najnowocześniejszym laserem IPL + RF. Zabiegi E-lightem (IPL+RF) są o wiele bardziej efektywne od zabiegów samym IPLem lub samym RF. Laser E-light uwalnia energi� �wietln� oraz wi�zk� fal radiowych w tym samym czasie.

Zastosowanie:
-likwidacja i leczenie tr�dziku
-usuwanie pop�kanych naczyń krwionośnych
-zmniejszanie rumienia
-likwidacja przebarwie�
-lifting twarzy
-usuwanie i zmniejszanie zmarszczek
-fotoodm�adzanie skóry twarzy
-redukcja tzw. chomiczk�w i podw�jnego podbr�dka
-usuwanie nadmiernego ow�osienia
-uj�drnianie piersi i ciała
-usuwanie cellulitu

Jak to dzia�a:
Laserem z definicji jest urzłdzenie emituj�ce wi�zk� �wiat�a o �ci�le okre�lonej d�ugo�ci fali. Poniewa� inna d�ugo�� �wiat�a wymagana jest np. przy zamykaniu naczynek, inna przy usuwaniu ow�osienia, a jeszcze inna przy wygładzaniu zmarszczek, aby wykona� wyżej wymienione zabiegi nale�a�oby u�y� trzech urzłdze� emituj�cych r�ne d�ugo�ci fali. Alternatyw� do tego zjawiska jest zastosowanie technologii IPL. W laserach tego typu Intense Pulse Light w pierwszej kolejno�ci generowane jest �wiat�o z cażego zakresu stosowanego w kosmetyce (zwykle 400-1200 nm), a nast�pnie strumie� jest filtrowany w celu otrzymania wi�zki o porzłdanej d�ugo�ci. Energia z IPL wraz z RF przenika bezpośrednio do gżebszych warstw tkanki (sam IPL może przenikn�� 2,5 mm, podczas gdy IPL +RF 4,0 mm w g��b skóry).
Przy u�yciu IPL tkanka może poch�on�� 30-40% energii, reszta energii jest odbijana i za�amuje się, podczas gdy stosuj�c IPL + RF zjawisko odbicia i za�amania się fali jest zminimalizowane. Poniewa� penetracja jest g��bsza i mniej energii ulega rozproszeniu mo�na stosowa� mniejsze warto�ci energii, co nie tylko minimalizuje ryzyko poparzenia, ale zmniejsza uczucie dyskomfortu podczas zabiegu. Przy u�yciu IPL + RF efekt zabiegów b�dzie o wiele lepszy ni� przy u�yciu samego IPL. Bezpiecze�stwo, efektywno�� i komfort to cechy urzłdzenia E-light. Takim urzłdzeniem dysponujemy.

Jak dzia�a laser?
Na poczłtek troszk� fizyki. Jak wspomnieli�my dzia�anie terapeutyczne lub efekt kosmetyczny wywo�ane są dzia�aniem �wiat�a. �wiat�o z punktu widzenia fizyki jest niczym innym jak fal� elektromagnetyczn� tak� jak promieniowanie x czy te� fale radiowe. Efekty dzia�ania tych dw�ch fal z materi� b�d� zgo�a odmienne, gdy� w�a�ciwo�ci promieniowania zale�ne są od d�ugo�ci fali (lambda). Og�lna zasada m�wi, że dla dw�ch fal o takiej samej energii fala o wi�kszej d�ugo�ci bardziej wnika w materi�. St�d fale radiowe o d�ugo�ci kilku km z �atwo�ci� przenikaj� przez �ciany budynk�w. Oczywi�cie nawet falom bardzo kr�tkim mo�na nada� tak� energi�, że przeniknie ona przez przeszkod�, jednakże promieniowanie takie ma charakter destrukcyjny, np. promieniowanie rentgena, kt�rego nie mo�na nadu�ywa�. Wniosek z powy�szego, kt�ry pomoże nam zrozumie� dzia�anie E-lighta jest nast�puj�cy: im d�u�sza fala, tym bardziej wnika ona w skór� i w tym g��bszych warstwach na ni� oddzia�ywuje. Lampa ksenonowa, �r�dło �wiat�a w urzłdzeniach IPL, generuj� wi�zk� o d�ugo�ci 400-1200 nm (czyli ca�y zakres �wiat�a widzialnego od fioletu 400 nm po czerwie� 800 nm oraz podczerwie� 800-1200 nm. Przechodzłc do sedna sprawy w zale�no�ci od d�ugo�ci fali �wiat�o wnika w skór� na r�n� g��boko��. �wiat�o fioletowe wnika bardzo p�ytko w skór�, wykorzystywane jest do fotoodm�adzania, wygładzania zmarszczek (filtr 480-530 nm), aby usun�� przebarwienia wi�zka musi wnika� nieco g��biej i do tego celu wykorzystuje się filtr 590 nm, zamykanie naczyń oraz usuwanie ow�osienia wymaga filtr�w 640 nm - 690 nm.

(PATRZ: PROMOCJE)

ZABIEGI RF (RADIOFREKWENCJA - FALE RADIOWE)

Radiofrekwencja to stymulacja skóry pr�dami o człstotliwo�ci fal radiowych (RF). Zabiegi wykonywane są bez znieczulenia z u�yciem żelu ch�odzłcego, jest to zabieg bezpieczny, komfortowy i bezbolesny. Trwa oko�o 1-1,5 h i nie wyklucza nas z codziennych zaj��. Zabieg polega na kontrolowanym przegrzaniu do 40-42 stopni celsjusza gżebokich warstw skóry. Prowadzi to do obkurczenia skóry, a pobudzone kom�rki rozpoczynaj� produkcj� nowych w��kien kolagenowych. Nast�puje wzmo�ona aktywno�� fibroblast�w i wytwarzanie nowych w��kien spr�ystych. Elastyna i kolagen wytwarzane przez fibroblasty są odpowiedzialne za spr�ysto�� i efekt g�adkiej skóry. Uzyskujemy efekt niechirurgicznego liftingu twarzy. W przypadku redukcji tkanki t�uszczowej fala radiowa rozbija t�uszcz i nast�puje tzw lipoliza. Zabieg poprawia kr�żenie krwi i przyspiesza metabolizm kom�rkowy.
Wskazania do zabiegu:
-uj�drnienie twarzy
-uj�drnienie ciała
-leczenie tr�dziku
-sp�ycanie blizn
-redukcja zmarszczek
-likwidacja cellulitu
-likwidacja zwiodcze� skóry
-odm�odzenie skóry r�k i st�p
-podniesienie pośladk�w
-wyszczuplenie talii
-podniesienie owalu twarzy i podbr�dka
-zmniejszenie work�w pod oczami i kurzych �apek
-likwidacja tzw "chomiczk�w"
Po zabiegu może wyst�powa� niewielki obrzłk i zaczerwienienie skóry. Te minimalne efekty uboczne ust�puj� po oko�o 2-3 godzinach. Rezultaty widoczne są ju� po pierwszym zabiegu (w zale�no�ci od stanu skóry). Najlepsze efekty uzyskujemy po wykonaniu serii zabiegów, tj. 5 zabiegów. Efekty utrzymuj� się d�ugoterminowo od 3 do 6 lat.
Zabieg skierowany jest do osąb od 30 do 70 roku �ycia z widocznymi oznakami starzenia, do osąb pragn�cych zapobiega� procesowi starzenia lub w celu pozbycia się blizn potrądzikowych.
Przeciwwskazania do zabiegu:
-stymulator serca
-metalowe implanty w miejscu zabiegu
-choroby nowotworowe skóry
-infekcja w miejscu zabiegu
-cukrzyca
-ci��a i karmienie piersię


(PATRZ: PROMOCJE)

Projektowanie stron internetowych Lublin